Deklaracja dostępności Strona internetowa Gdansk Convention Bureau

Gdańska Organizacja Turystyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://visitgdansk.com/convention. Data publikacji strony internetowej: Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartłomiej Barski. E-mail: gcb@visitgdansk.com Telefon: 888163661

 

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Gdańska Organizacja Turystyczna Adres: Uczniowska 22, Gdańsk 80-530 E-mail: got@visitgdansk.com Telefon: 58 305 70 80 Skargę można złożyć również do https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Biura Gdańskiej Organizacji Turystycznej można dojechać zarówno komunikacją miejską, autem, jak i rowerem. W odległości ok. 450 m od Biura zlokalizowany jest przystanek “Stadion Energa Gdańsk” obsługujący linie tramwajowe nr 3, 5, 7, 8, 10 oraz autobusowe nr 158, 258, 283 i 658. Osoba podróżująca autem, po skręceniu w ul. Uczniowską ma do dyspozycji parking zlokalizowany bezpośrednio przy Biurze. Bezpośrednio przy budynku Biura GOT przebiega ścieżka rowerowa będąca częścią niemal 750-kilometrowej sieci tras rowerowych w Gdańsku. Otoczenie i wejście do budynkuNajbliższe, główne wejście do budynku zlokalizowane od strony ulicy Uczniowskiej - do pokonania schodki - 3 stopnie. Drzwi otwierane na zewnątrz, zabezpieczone domofonem. Na tyłach budynku dostępna winda - wejście/wjazd wózkiem bezpośrednio z poziomu chodnika, bez stopni i krawężników. ToaletyToalety przystosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową lub poruszające się na wózku